หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
     
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานงาน
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
1.5 งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหาร
และสถานประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
1.6 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ
1.7 งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
1.9 งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานข้อมูลวิชาการ
- งานบำบัดน้ำเสีย
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
 
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บภาษี
- งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
และยานพาหนะ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประมาณราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
- งานทดลองคุณภาพวัสดุ
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม
พร้อมจัดเก็บ
- งานเขียนแผนที่ต่าง ๆ
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
3.4 งานผังเมือง
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไปและงานข้อมูล
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานประสานกิจกรรม
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานติดตามประเมินผล
4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- งานกิจการศาสนา
- งานศูนย์วัฒนธรรม
4.3 งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานกีฬา
- งานศูนย์เยาวชน
 
5.1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก คนชราและผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสุสานและฌาปนสถาน
- งานประสานงานแผนพัฒนาตำบล
และแผนชุมชน
- งานเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ
และผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
5.2 งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี
  งานฝึกอบรมอาชีพ
  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
  งานจัดเก็บข้อมูล
  งานพัฒนาฝีมือและแรงงาน
  งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
  งานธุรการ
   
 
 
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-790-3539
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.เก่าย่าดี
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ : 044-056-244 โทรสาร : 044-056-245
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
จำนวนผู้เข้าชม 77,635 เริ่มนับ 31 ต.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10